Un programa de voluntariat es pot fer de moltes maneres, però sempre ha d’incorporar les accions a dur a terme en les diferents etapes per les quals passa la persona voluntària en l’organització (Observatori del Tercer Sector, 2007).

cicle-voluntariat
Les principals fases del cicle del voluntariat en una organització són les següents:

 • Fase de preparació: inclou els aspectes generals a partir dels quals es preveu la gestió del voluntariat (què farà, com s’organitzarà i com s’estructurarà el voluntariat en l’organització).
     
 • Fase de definició: defineix, abans de l’entrada del voluntariat, el perfil que l’organització ha d’incorporar. A partir d’aquest perfil, es comencen a captar noves persones voluntàries i es decideix la seva possible incorporació.
     
 • Fase d’incorporació: comença una vegada la persona voluntària ha arribat a un acord per a incorporar-se a l’organització.
     
 • Fase de desenvolupament: és pròpiament quan els voluntaris i les voluntàries desenvolupen les seves tasques i, per tant, la fase més llarga.
     
 • Fase de reconeixement: en paral·lel al desenvolupament de les seves tasques, el voluntari/ària ha de percebre que la seva dedicació té sentit per a l’entitat i que és valorada positivament. És molt important destacar, i fer arribar al voluntariat, aquesta sensació d’imprescindibles i de feina ben feta.
      
 • Fase de desvinculació: procediment pel qual es gestiona la sortida dels voluntaris i les voluntàries assegurant les bases per a una relació posterior, mantenint el contacte i possibilitant la seva possible reincorporació.
     

Hi ha altres aspectes que tenen impacte en la gestió del voluntariat en totes les fases, com ara per exemple la identificació de les persones voluntàries amb la missió i els valors de l’organització o la relació amb el personal remunerat.

El cicle del voluntariat és un esquema bàsic i genèric. Cal que cada organització l’adapti a les seves necessitats i reflexioni en quines fases aplica els esforços.